Pages Navigation Menu

Զինովև Գրիգորի

Զինովև Գրիգորի (1883-1936), ռուսական բոլշևիկյան հեղափոխության ակտիվիստ, հետագայում` խորհրդային քաղաքական գործիչ, պաշտոնյա: Ծնվել է հարուստ հրեական ընտանիքում (ընտանեկան անունը` Գերշ Ռադոմըսլսկի: Գրիգորի անունը կուսակցական մականունն է, Ռադոմըսլսկի ազգանունը հետագայում օգտագործել է որպես գրական կեղծանուն): Մի քանի անգամ մեղադրվել է տրոցկիստական հայացքների համար: 1934 թ. ձերբակալվել է, դատապարտվել տաս տարով, երկու տարի անց՝ 1936 թ. վճիռը փոխվել է գնդակահարությամբ:

Share