Pages Navigation Menu

Նուրիջանյան Ավիս

Նուրիջանյան Ավիս (1896-1937), Բոլշևիկյան հեղափոխական, ապա՝ ՀԽՍՀ պետական գործիչ: Ծնվել է Կապանի շրջանի Վաչագան գյուղում: 1920 թ. նոյեմբերից մինչև դեկտեմբերի 4-ը Հայաստանի հեղափոխական կոմիտեի նախագահ, 1920 թ. նոյեմբերից 1921 թ. մայիս՝ Հայաստանում բոլշևիկյան նորաստեղծ կառավարության զինվորական գործերի ժողկոմ, 1921 թ. մայիսից մինչև սեպտեմբեր՝ հատուկ նշանակության խմբավորումների ղեկավար, 1921 թ. սեպտեմբերից 1923 թ. փետրվար՝ Հայաստանի ներքին գործերի մինիստր: Հայտնի է դաժան ռեպրեսիվ գործողություններով, մասնավորապես դաշնակցականների և «դաշնակցական» պիտակավորված մարդկանց դեմ դաժան պայքարով: Համարվում է, որ Նուրիջանյանի գործողությունների դաժանությունը 1921 թ. փետրվարյան հակաբոլշևիկյան ապստամբության պատճառներից մեկն է:

Share