Pages Navigation Menu

Աթարբեկյան Գևորգ Ալեքսանդրի

Աթարբեկյան Գևորգ Ալեքսանդրի (1892-1925), բոլշևիկ հեղափոխական, ապա՝ խորհրդային պետական և կուսակցական գործիչ: Անդրկովկասում բանվորա-գյուղացիական վերահսկողության ժողկոմի տեղակալը: Զոհվել է 1925 թ. Թիֆլիսում ինքնաթիռի վթարից Ա. Մյասնիկյանի հետ միասին: Ինքնաթիռի վթարի արհեստածին լինելու մասին միշտ կասկածներ են եղել (այդ մասին տես` Мария Карих, Неслучайная авиакатастрофа, Военно-промышленный курьер, Москва, #10(77), за 23 марта 2005 г., http://vpk-news.ru/articles/804; http://svr.gov.ru/smi/2005/vpkurjer20050323.htm) :

Share